DLIT

ชีววิทยา ม.6 เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
โดย ครูอรุณี จันทร์หอม
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ
โดย ครูยุพาพร พื้นผา
สังคมศึกษา ม.2 เรื่อง สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา
โดย ครูณัตติกาญน์ นามรัตน์
ศิลปะศึกษา ม.1 เรื่อง ทัศนธาตุ
โดย ครูจีระศักดิ์ คุณะโคตร
ภาษาไทย ม.3 เรื่อง การเขียนอธิบาย
โดย ครูบังอร เรืองฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง Nationality
โดย ครูอรุณรัตน์ อ่างแก้ว
เคมี ม.6 เรื่อง อุตสาหกรรมแร่
โดย ครูวราชัย โคตรมงคล
คณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เซ็ต
โดย ครูวรณัน ดาเหลา
สุขศึกษา ม.3 เรื่อง โรคที่มากับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ครูนุชจรี ใจเกื้อ
สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง อาชีพที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ครูอมลชา ทองงอก

สื่อการเรียนการสอน

ช่างร้อยลูกปัด เรื่อง ตัวกระต่าย ตอนที่ 1
โดย ครูนันทวัน พุ่มศฤงฆาร
ช่างร้อยลูกปัด เรื่อง ตัวกระต่าย ตอนที่ 2
โดย ครูนันทวัน พุ่มศฤงฆาร

กิจกรรม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2016พิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง ฯ
ประเมินนักเรียนพระราชทาน 2558 นางสาวตะวัน พันพิบูลย์