DLIT

ชีววิทยา ม.6 เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
โดย ครูอรุณี จันทร์หอม
เคมี ม.6 เรื่อง อุตสาหกรรมแร่
โดย ครูวราชัย โคตรมงคล