DLIT

สังคมศึกษา ม.2 เรื่อง สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา
โดย ครูณัตติกาญน์ นามรัตน์
สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง อาชีพที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ครูอมลชา ทองงอก