ผลการแข่งขันในงานนิทรรศการวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี(ภาษาไทย) พิมพ์
เขียนโดย Che_Demo   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 13:39 น.
ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพฯ | สุขศึกษาฯ | ศิลปศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | อื่น ๆ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ --> ภาษาไทย
กิจกรรม  -->  เต้นประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับ  -->  อนุบาล
ผลการแข่งขัน
นักเรียน โรงเรียน ผู้ฝึกสอน
ชนะเลิศ

เด็กหญิงภัททิยา  คงโท

เด็กหญิงปิยาภรณ์  เอมทอง

เด็กหญิงกนกพร  เขื่อนแก้ว

เด็กหญิงอินทิรา  ชมปุก

เด็กหญิงบัณฑิตา  ยนสุข

เด็กหญิงณัทชยา  สายวงษ์

ดอนมดแดง(ดงบัง) นางสาวพัชรา  ทองสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริพันธ์

เด็กหญิงภัชราวดี  บุญแก่น

เด็กหญิงนันธิดา  แสนทวีสุข

เด็กหญิงสุวพัชร  บุญแก่น

เด็กหญิงนาตาลี  สีดาจันทร์

เด็กหญิงปนัดดา  รินลา

เด็กชายณัฐกิจ  จุลดาลัย

บ้านวังพระวังไฮ

นายภัทราวรรณ  คุปติธรรมา

นางสาวพิลาวรรณ์  คำพล

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงณีรนุช  พุทธจักร

เด็กหญิงเชิญพร  ชินทะวัน

เด็กหญิงสายชล  คุณมี

เด็กชายเตชิต  พันธ์ขาว

เด็กชายสุรดิษ  ทองอ่อน

บ้านกระบูน

นางสาวชนนิกานต์  บุญชิต

นางสาวกมล  รัตนกุล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 14:00 น.